Nuomos taisyklės

Pagrindinės nuomos taisyklės norint išsinuomoti automobilį pas mus:

 • Vairuotojas privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą;
 • Sumokėti nuomos mokestį. Nuomos mokestis mokamas grynais pinigais ar pavedimu;
 • Atliekant išankstinę registraciją yra sumokamas visas nuomos mokestis;
 • Sumokėti 500 eur užstatą. Užstatatas mokamas TIK kreditine kortele (ant kortelės privalo būti užrašas “Credit”. Be šio užrašo kortelės yra nepriimamos);
 • Nuomos terminas yra ne mažesnis nei 5 paros;
 • Užstatas grąžinamas per 14 dienų nuo automobilio nuomos pabaigos;
 • Kreditinė kortelė, mokestis už nuomos paslaugą turi būti sumokėtas  tik to asmens kuris vairuos automobilį t.y. su kuriuo bus sudaryta nuomos sutartis ir sutartyje bus nurodomas kaip pagrindinis vairuotojas;
 • NUOMININKAS neturi teisės perduoti naudotis automobiliu tretiems asmenims;
 • Esant automobilio praradimo, sugadinimo grėsmei ar tam įvykus, visa turtinė ir kita atsakomybė tenka NUOMININKUI;
 • Gavęs automobilį su pilnu degalų baku , NUOMININKAS grąžina automobilį su pilnu degalų baku;

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES PAGRINDINĖS SĄLYGOS

Pagrindinės sutarties šalių teisės ir pareigos

 1. NUOMOTOJAS privalo: 1.1. perduoti automobilį NUOMININKUI techniškai tvarkingą, su apsaugos priemonėmis, apdraustą transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu.
 2. NUOMININKAS privalo: 2.1. naudotis išsinuomotu automobiliu pagal paskirtį ir eksploatuoti jį tiktai techniškai tvarkingą; 2.2. Nevairuoti automobilio apsvaigus nuo alkoholio ar kitų narkotinių bei psichotropinių medžiagų; 2.3. nenaudoti automobilio šiems tikslams: mokamam keleivių pervežimui, nelegaliam žmonių gabenimui, priekabų ir automobilių vilkimui, sporto varžybose, mokyti vairuoti, prekių pervežimui nusižengiant Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams; 2.4. imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas automobilio ir jame esančios įrangos, dokumentų bei automobilio raktelių saugumas; 2.5. sugedus automobiliui pranešti NUOMOTOJUI; 2.6. apmokėti baudas, teismo išlaidas ar kitas rinkliavas, kurios atsirado dėl jo kaltės, pažeidus kelių eismo taisykles ar kitus teisės aktus, NUOMOTOJO bei jo atstovo nurodymus; 2.7. ne vėliau kaip iki šioje sutartyje nustatytos nuomos sutarties pasibaigimo dienos grąžinti automobilį NUOMOTOJUI tokios būklės kokios ir priėmė, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, bei atlyginti jam visus su šia nuoma susijusius nuostolius, jeigu tokie nuostoliai buvo patirti dėl tyčinės ar netyčinės NUOMININKO kaltės; 2.8. sumokėti nuomos mokestį iš anksto; jeigu automobilis nuomuojamas daugiau negu 30 parų, nuoma mokama kas 30 parų, jeigu nesusitarta kitaip. 2.9 jeigu automobilis eksplotuojamas daugiau negu 10000km privaloma pateikti automobilį NUOMOTOJUI patikrai. 3.0. grąžinti automobilį ne vėliau kaip iki sutartyje nustatyto laiko. Automobilio nuomos kaina apskaičiuojama pagal nuomos dienas. Nuomos dienų apskaičiavimas remiasi 24 valandų nuomos diena, kuri prasideda nuo automobilio perdavimo NUOMININKUI momento. Papildoma nuomos diena priskaičiuojama automobilį grąžinus dviem valandomis vėliau.
 3. NUOMININKAS neturi teisės perduoti naudotis automobiliu tretiems asmenims, išskyrus numatytus šioje sutartyje, arba subnuomoti automobilį.
 • Esant automobilio praradimo, sugadinimo grėsmei ar tam įvykus, NUOMININKAS privalo imtis visų galimų priemonių turtui gelbėti, nedelsiant pranešti policijai ir NUOMOTOJUI, pateikti NUOMOTOJUI automobilio registracijos dokumentus ir raktelius, reikalingus dokumentus įvykio priežastims, aplinkybėms bei nuostolio dydžiui nustatyti.
 1. Eismo įvykio atveju NUOMININKAS privalo: a) jokiu būdu iš anksto neprisiimti kaltės; b) užrašyti visus kito autoavarijos dalyvio(ių) duomenis ir informuoti NUOMOTOJĄ bei pranešti policijai ir turėti avarijos schemą bei policijos išrašą; c) įvykus eismo įvykiui, kuriame buvo išaiškinta NUOMININKO kaltė, o pastarasis nebuvo pasirinkęs savanoriško KASKO draudimo, nuominkas privalo apmokėti visas su įvykiu susijusias išlaidas; d) eismo įvykio atveju, NUOMININKUI esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, visa turtinė ir kita atsakomybė tenka NUOMININKUI.

Bendrosios sąlygos:

 1. Leidžiama automobilio rida 500 km per parą, bet nedaugiau nei 3000km. per menesį (jei automobilis išnuomotas kelionėms po LT teritoriją) ir leidžiama automobilio rida 500 km per parą, bet nedaugiau nei 7000km. per menesį (jei automobilis išnuomotas kelionėms po EU teritoriją), o už kiekvieną papildomą kilometrą NUOMININKAS NUOMOTOJUI moka po 0,10 EUR už kiekvieną viršytos ridos kilometrą, jei nesusitariama kitaip.
 • NUOMININKAS palieka NUOMOTOJUI piniginį užstatą, kuris yra negrąžinamas, jeigu: a) automobilis prarastas ar sugadintas dėl NUOMININKO kaltės; b) automobilis buvo grąžintas blogesnės būklės nei priimtas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą; c) prarasti automobilio dokumentai, raktelis, automagnetola ar kiti priedai; d) autoavarijos atveju; e) automobilio rezervacija nutraukiama nuomininko iniciatyva; f) automobilį ekplotuojant už Lietuvos respublikos ribų, arba į užsienio valstybėje, kuri nėra nurodyta sutartyje; g) nuomininkas savo iniciatyva nutraukia ilgalaikę (daugiau nei 1 mėn. trukmės) automobilio nuomos sutartį.
 1. NUOMOTOJAS garantuoja padaręs viską, kad transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga. Atsiradus mechaniniams gedimams, NUOMOTOJAS neprisiima jokios atsakomybės už žalą arba nuostolius, kurie tiesiogiai susiję su tyčiniais ar netyčiniais NUOMININKO veiksmais. NUOMOTOJAS įsipareigoja suteikti NUOMININKUI pakaitinį automobilį, jeigu pirmasis negali būti toliau eksplotuojamas.
 2. Automobilio naudojimui reikalingus degalus, pradurtas padangas remontuoja ir būtinas išlaidas apmoka NUOMININKAS. Gavęs automobilį su pilnu degalų baku , NUOMININKAS grąžina automobilį su pilnu degalų baku, arba apmoka už trūkstamą kurą po 1,80 EUR. už litrą. Jeigu automobilio priėmimo – perdavimo metu kuro bakas nebuvo pilnas NUOMININKAS automobilį gražina su tokiu pačiu kiekiu kuro kiek jo buvo automobilio priėmimo – perdavimo NUOMININKUI momentu. Kuro bako parodymai užfiksuojami kitoje šio lapo pusėje.
 3. Ši automobilio nuomos sutartis yra neterminuota ir galioja iki momento kai NUOMININKAS grąžina automobilį bei tarp NUOMOTOJO ir NUOMININKO yra pasirašomas automobilio grąžinimo aktas. Nuomininkas turi teisę reikalauti iš nuomotojo pasirašyti automobilio grąžinimo aktą tik tuo atveju, jei automobilis buvo grąžintas tokios pačios būklės, kuri buvo sutarties pasirašymo momentu. Visą sutarties galiojimo laikotarpį NUOMININKAS NUOMOTOJUI privalo mokėti sutartyje numatytą nuomos mokestį.
 4. Automobilio nuomos kaina apskaičiuojama pagal nuomos paras. Nuomos parų apskaičiavimas remiasi 24 valandų nuomos para, kuri prasideda nuo automobilio perdavimo NUOMININKUI momento. Papildoma nuomos para priskaičiuojama automobilį grąžinus dviem valandomis vėliau.
 5. NUOMININKAS įsipareigoja mokėti automobilio nuomos kainą per visą šios sutarties galiojimo laikotarpį. Įmokos atliekamos bankininiu pavedimu į NUOMOTOJUI priklausančią banko sąskaitą arba sumokant grynais automobilio grąžinimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną. Jeigu automobilis nėra grąžinamas šioje sutartyje nurodytu laiku, NUOMOTOJAS turi teisę reikalauti nuomos mokesčio sumokėjimo nuo to momento, kai automobilis turėjo būti grąžintas. Jeigu suėjus automobilio grąžinimo terminui NUOMOTOJAS ir toliau naudojasi automobiliu, nuomos kaina už kiekvieną papildomą parą apskaičiuojama taikant sutartyje nurodytą vienos paros nuomos kainą.
 6. NUOMININKUI nesilaikant šioje sutartyje numatytos atsiskaitymo tvarkos, NUOMOTOJAS turi teisę už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuoti 0,2 (nulis ir dvi dešimtosios) proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos.
 7. NUOMOTOJAS turi teisę nutraukti sutartį prieš tai įspėjęs NUOMININKĄ prieš 10 kalendorinių dienų. Pranešimas dėl sutarties nutraukimo išsiunčiamas NUOMININKO nurodytu adresu arba el. paštu.
 8. NUOMININKUI leidžiama išvykti iš Lietuvos respublikos ribų arba į užsienio valstybę, kuri nėra nurodyta sutartyje, tik gavus sutikimą iš nuomotojo ir jam pasirašius sutartyje. Su automobiliu išvykus už Lietuvos Respublikos ribų arba į užsienio valstybę,  kuri nėra nurodyta sutartyje – užstatas negrąžinamas.
 9. NUOMOTOJAS negali būti laikomas atsakingu už turto ar vertybių, kurias NUOMININKAS veža nuomojamame automobilyje, praradimą ar sugadinimą.
 10. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną abiem šalims) ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

NUOMININKAS patvirtina, kad su sutarties sąlygomis sutinka, automobilį jis gavo, jį išsamiai patikrino, susipažino su sutartyje pažymėta is matomais automobilio defektais ir yra patenkintas jo būkle, NUOMININKAS taip pat patvirtina, kad NUOMOTOJAS neprisiims jokios atsakomybės galimos autoavarijos atveju, taip pat neatlygins žalos vairuotojui ar tretiesiems asmenims, NUOMININKO atstovas (neesant įgalinimus patvirtinančio dokumento) taip pat patvirtina, kad jis prisiima visas prievoles pagal šią sutartį jeigu NUOMININKAS šiai sutarčiai nepritaria.

 1. Į automobilio komplektaciją įeina: atsarginis ratas, rato atsukimo raktas, domkratas, buksyravimo kilpa, buksyravimo lynas, vaistinėlė, gesintuvas.
 2. NUOMININKAS privalo gražinti automobilį tvarkingą ir švarų. Bauda už netvarkingą automobilį nuo 20.00 EUR iki 200.00 EUR.
 3. NUOMININKAS yra atsakingas už administracinių teisių pažeidimus, taip pat ir už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Papildomas 15.00 EUR. administravimo mokestis bus taikomas už kiekvieną kelių eismo taisyklių pažeidimą.
 4. NUOMININKUI griežtai draudžiama viršyti 150km/h greitį, nepriklausomai nuo to, koks yra leistinas maksimalus greitis tame kelyje. Viršijus 150km/h ribą, už kiekvieną viršytą kilometrą taikoma bauda 5.00 EUR.
 5. Draudimas “Pagalba Kelyje” bei “Kasko “ nustoja galioti NUOMININKUI pažeidus šios sutarties 3, 20 punktą.
 6. NUOMININKAS per dvi darbo dienas nepranešęs nuomotojui, kad išnuomotas automobilis pateko į eismo įvykį (neatsižvelgiant į NUOMININKO kaltę), privalo sumokėti 500 EUR baudą.
 7. Pripažinus, kad eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas išnuomotas automobilis, įvyko dėl NUOMININKO kaltės, NUOMININKAS NUOMOTOJUI privalo atlyginti visus su tuo susijusius tiesioginius (remonto išlaidos ir pan.) ir netiesioginius (negautos pajamos ir kt.) nuostolius.